Gimnazjum nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Aleksandra Kamińskiego

Historia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =

Pierwsze wzmianki o Szkole Podstawowej nr 3 pochodzą z 1914 r. Wówczas  nosiła ona imię Świętej Kingi i była przeznaczona tylko dla dziewcząt. Podczas II wojny światowej w budynku kwaterowały wojska hitlerowskie. Pod koniec wojny 1 II 1945 r. naukę rozpoczęło 400 dziewcząt.

W latach 1955-69 dyrektorem szkoły był  Kazimierz Kluczyński. W tym okresie (20 X 1962 r.) szkoła została przeniesiona do nowego budynku przy ul. Wysokiej ufundowanego przy wydatnej pomocy piotrkowskich hut „Kary” i „ Hortensji”.  Liczba uczniów, nauczycieli i klas ciągle wzrastała. Od 1969r. kierownictwo szkoły objął Józef Krupa. Podjęto wówczas uchwałę o wprowadzeniu odznaki „wzorowy uczeń”. Szkoła notowała ponadto pierwsze sukcesy w dziedzinie turystyki pieszej i konkursach SKO.  Wśród  nauczycieli pracą wyróżniała się mgr Maria Radomiak. 

W 1972 r.  Uroczyście obchodzono X – lecie  istnienia szkoły. W tym czasie sale lekcyjne były już bardzo dobrze wyposażone, prężnie funkcjonowały: świetlica szkolna, stołówka, biblioteka oraz sklepik uczniowski. Uczniom stworzono również warunki do rozwoju własnych zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych. Funkcjonowały miedzy innymi koła: matematyczne, biologiczne, turystyczno – krajoznawcze, żywego słowa, taneczne, plastyczne, wokalne, sportowe.

W roku szkolnym 1977/78 kolejnym dyrektorem został mgr Stanisław Kałuża. Szczególne sukcesy odnosił wówczas zespół mandolinowy i wokalny pod kierunkiem Alicji Solanowskiej. Z okazji Święta Nauczyciela wielu pedagogów otrzymało Złote Krzyże Zasługi. Szkoła przodowała w mieście w konkursach przedmiotowych, wyróżniała się w działalności wychowawczej i harcerskiej.

Od 1979 r. Dyrektorem szkoły był mgr Wojciech Kazana. Rada Pedagogiczna wzrosła do 71 osób. Wśród sukcesów należy wymienić między innymi: zajęcie I miejsca w Telewizyjnym Turnieju „RAMBIT” oraz pierwsze miejsca w województwie zajmowane przez Spółdzielnię Uczniowską „PSZCZÓŁKA”, pracującą pod kierunkiem mgr Edyty Zajączkowskiej. Szkoła była w tym okresie organizatorem licznych imprez w mieście, np. Wiosennego Rajdu Topienia Marzanny oraz „Dziecinady” według pomysłu mgr Anny Iskierki.

Uczniowie masowo brali udział w wielu konkursach organizowanych przez PKO, PCK, LOP, imprezach sportowych, plastycznych, harcerskich, konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Dużą okazją do podsumowania dorobku szkoły było uroczyste obchodzenie 35-lecia jej istnienia. Najważniejszą sprawą było oddanie do użytku nowego skrzydła: pracowni komputerowej, laboratorium językowego, bloku żywieniowego i świetlicy.

W szkole działały różnego rodzaju koła zainteresowań, prowadzone były zajęcia wyrównawcze oraz gimnastyka korekcyjna. Młodzi sportowcy odnosili sukcesy  w rozgrywkach w piłce koszykowej i lekkiej atletyce. Prężnie działało koło TPD, pod kierunkiem Teresy Trzaski oraz szkolne koła PCK, SKO i PTSM.

W roku szkolnym 1997/98 dyrektorem mgr Krzysztof Kuczerski, wprowadzając energicznie nowe pomysły. 

W roku szkolnym 2003/2004 został wybrany patron szkoły, którym został Aleksander Kamiński (więcej informacji na stronie poświęconej patronowi).

Zgodnie z reformą oświaty od 1 września 1999r. w budynku przy ul. Wysokiej 28/38 działały dwie szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów, której dyrektorką była mgr Anna Bartosik.

Gimnazjum nr 3  im. Aleksandra Kamińskiego, którego dyrektorem był mgr Krzysztof Kuczerski, funkcję wicedyrektora pełnił mgr Krzysztof Kołodziejczyk.

Dyrekcja Gimnazjum  nr  3, organizując  tę  placówkę  w  1999 roku,  zgodnie z  wytycznymi  reformy  oświaty,   priorytetowymi  ustanowiła  następujące  cele:

-  zapewnienie  poczucia  bezpieczeństwa  uczniom,

-  wysoki  poziom  nauczania,

-  wspieranie  rozwoju  dziecka,

-  dobór  kompetentnej, dobrze  wykwalifikowanej  kadry  pedagogicznej,

-  stworzenie  w  szkole  właściwej  atmosfery,  sprzyjającej    efektywnej  pracy  i  tworzeniu

   dobrych  relacji  osobowych,

-  zakup,  do  biblioteki  szkolnej  książek,  zgodnie  z  nowymi  programami  nauczania,

-  szeroką  współpracę  ze  środowiskiem lokalnym  i  promowanie  szkoły,

-  odnowienie  klasopracowni  i  wyposażenie  ich  w  brakujące  pomoce  dydaktyczne.

Cele te udało się zrealizować. Szkoła mogła pochwalić się wieloma osiągnięciami. Najważniejsze z nich to:
-  dobre wyniki kolejnych egzaminów gimnazjalnych,
-  24 laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych w ciągu ostatnich 4 lat, co zaowocowało w roku szkolnym 2005/2006  I  miejscem w województwie  łódzkim (więcej informacji na stronie poświęconej laureatom konkursów i olimpiad),
-  dobrze wykształcona i umotywowana do pracy kadra pedagogiczna. 

     Obecnie, decyzją Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, na mocy Uchwały Nr VIII/122/07 Rady Miasta w Piotrkowie  Trybunalskim z dnia  25 kwietnia 2007r. w sprawie utworzenia Zespołu  Szkolno-Gimnazjalnego nr 1 w Piotrkowie  Trybunalskim, znów jesteśmy jedną placówką – Zespołem Szkolno-Gimnazjalnym nr 1, jednak zarówno Szkoła Podstawowa nr 3 jak i Gimnazjum nr 3 zachowały odrębność.
Gospodarzami Zespołu są:
1.  Dyrektor – mgr Krzysztof Kuczerski
2.  Wicedyrektorzy: 
-   w Gimnazjum nr 3 – mgr Joanna Pietrowska   
-  w Szkole Podstawowej nr 3 – mgr Anna Marcioch, mgr Barbara Umięcka

Oprócz codziennych szkolnych priorytetów – nauczania i wychowywania, istotną sprawą dla funkcjonowania zespołu i wszechstronnego rozwoju uczniów, jest stała współpraca z placówkami upowszechniania kultury i sportu oraz różnego rodzaju organizacjami. Są to:
a)    Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim – lekcje muzealne, odwiedzanie wystaw,
b)    Biblioteka Miejska – lekcje biblioteczne, udział w konkursach,
c)    Biuro Wystaw Artystycznych - odwiedzanie wystaw,
d)    Miejski Ośrodek Kultury – konkursy, wystawy,
e)    Zarząd Terenowy PTSM, PTTK- udział w rajdach, wycieczkach,
f)    ZR PCK,  Dom Seniora, Dom Dziecka – udział w akcjach charytatywnych, pomoc dzieciom i osobom starszym z rodzin ubogich i patologicznych,
g)    Policja – edukacja komunikacyjna (spotkania w klasach, konkursy, turnieje, zdobywanie kart rowerowych i  motorowerowych),
h)    Straż Pożarna – szkoła stwarza warunki dla działalności jedynego w Piotrkowie Trybunalskim 54 Związku Drużyn Harcerskich o specjalności  pożarniczej,
i)     Straż Miejska– edukacja komunikacyjna, patrole w czasie dyskotek,
j)     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – kierowanie dzieci na badania, prelekcje dla  uczniów,  rodziców i nauczycieli,
k)    Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – finansowanie programów profilaktycznych,
l)     MOPS  – finansowanie obiadów ,
m)   Nadleśnictwo Piotrków Trybunalski – cykl zajęć w zakresie edukacji ekologicznej,
n)     OSiR – korzystanie z basenu,
o)    UMKS „PIOTRCOVIA”– stworzenie młodzieży, uzdolnionej sportowo, szansy udziału w profesjonalnych zawodach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.

Inicjatywy własne szkoły kierowane do społeczności lokalnej to organizowanie:
a)   Międzyszkolnych  konkursów polonistycznych  „Szansa na szóstkę” dla klas VI,
b)   Międzyszkolnego konkursu ortograficznego dla klas I - III „W krainie Pani Ortografii”,
c)   Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy  „Czytam i znam lektury szkolne”,
d)   PTSM  i PTTK,
e)   wyjazdowego wypoczynku zimowego i letniego,
f)   szkolnego turnieju kół PTSM,
g)   półkolonii zimowych w okresie ferii,
h)   występów  artystycznych uczniów naszej szkoły w Domu Seniora, Pogotowiu Opiekuńczym,  w Kościele,
i)    Międzygimnazjalnego  Konkursu  Historyczno – Krajoznawczego „ PIOTRKÓW  I OKOLICE ”,
j)   wyjazdy do Domu Dziecka w Sulejowie – gry sportowe, zabawy,
k)   Miedzygimnazjalnego  Konkursu  Poetyckiego,
l)   międzyszkolne zawody sportowe o puchar Dyrektora Szkoły, m)   rajd rowerowy dla najlepszych sportowców.

Z roku na rok szkoła może się poszczycić co raz większymi osiągnieciami, o których na bieżąco można dowiedzieć się ze stron internetowych, dotyczących zwłaszcza spotru, lureatów konkursów i olimpiad oraz życia szkoły.