Gimnazjum nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Aleksandra Kamińskiego

Prawa i obowiązki

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 8 =

Uczeń ma prawo do:

• Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych w zaufaniu nauczycielowi.
• Poszanowania swej własności osobistej ze strony rówieśników, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
• Do wyrażania własnych poglądów i opinii, jeśli nie narusza tym dobra innych osób.
• Bezpiecznych warunków nauki w szkole.
• Uzyskania informacji na temat programu nauczania.
• Oceny swoich osiągnięć edukacyjnych i zachowania według szkolnego systemu oceniania.
• Uzyskania informacji na temat wymagań z poszczególnych przedmiotów oraz zapoznania się z regulaminem oceny zachowania.
• Do jawnej i umotywowanej oceny.
• Do informacji o przewidywanej ocenie półrocznej / rocznej i końcowej na 2 tygodnie przed zakończeniem I półrocza lub rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
• Uwzględniania zaleceń opinii psychologiczno- pedagogicznych.
• Uczestniczenia w różnych formach zajęć pozalekcyjnych.
• Zwrócenia się do nauczyciela z prośbą o pomoc w sytuacjach trudnych.
• Nieprzygotowania się do lekcji w pierwszym dniu po dłuższej chorobie.
• Rozsądnego obciążania sprawdzianami wiadomości (w tygodniu mogą być najwyżej 2 sprawdziany lub prace klasowe całogodzinne, przy czym nie więcej niż 1 sprawdzian dziennie).
• Ferii bez zadań domowych.
• Wyłaniania w demokratycznych wyborach reprezentacji uczniowskiej w postaci Samorządu Uczniowskiego i samorządu klasowego.
• Wyboru spośród grona pedagogicznego opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
• W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń może odwołać się do nauczyciela, wychowawcy klasy, pedagoga, psychologa, dyrektora, każda z wymienionych osób ma obowiązek rozpatrzyć skargę ucznia i dać mu odpowiedź w ciągu trzech dni.

 

Rzecznikiem praw ucznia jest pedagog szkoły

Uczeń ma obowiązek:

• Postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbać o honor szkoły i współtworzyć jej wizerunek.
• Okazywać szacunek każdemu człowiekowi, pracownikowi, koleżankom i kolegom.
• Przestrzegać zasad współżycia społecznego, a w szczególności sprzeciwiać się przejawom agresji oraz szanować cudzą własność i respektować jej nietykalność.
• Zachowywać się kulturalnie, nie używać wulgarnych słów.
• Dbać o bezpieczeństwo własne, swoich kolegów i koleżanek.
• Uczyć się systematycznie i rzetelnie przygotowywać się do zajęć.
• Aktywnie uczestniczyć w lekcjach, przestrzegać kontraktów klasowych oraz regulaminów szkolnych.
• Zgłaszać fakt nieprzygotowania się do lekcji na początku zajęć.
• Uzupełniać braki wynikające z nieobecności na zajęciach lekcyjnych.
• Nie opuszczać terenu szkoły w godzinach swoich zajęć lekcyjnych, a podczas przerw przebywać w pobliżu sal lekcyjnych, w których klasa ma zajęcia.
• Troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, dbać o czystość i porządek, reagować na wszelkie przejawy wandalizmu.
• Naprawiać szkody powstałe z własnej winy (za dokonane zniszczenia uczeń odpowiada także materialnie).
• Zmieniać obuwie w szatni.
• Przychodzić do szkoły w estetycznym stroju. Dbać o higienę. Zabronione jest farbowanie włosów, robienie makijażu, malowanie paznokci oraz korzystanie z telefonów komórkowych podczas zajęć.
• Nie ulegać nałogom.
• Przychodzić w stroju galowym na uroczystości szkolne, konkursy i egzaminy.

Załączniki artykułu